Odd Berg Gruppen

Odd Berg Finans

Forretningsområdet omfatter konsernets finans- og porteføljeforvaltning. Forvaltningen er basert på moderne porteføljeteori og har som målsetting å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Porteføljen er inndelt i fire aktivaklasser; pengemarked, obligasjoner, aksjer og alternative investeringer som består av porteføljer med direkte- og fondsinvesteringer.

Innenfor aktivaklassen alternative investeringer er det fokus på Private Equity og Shipping.

Daglig leder i Odd Berg A.S, Erlend Sundstrøm, er ansvarlig for gruppens finansforvaltning.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32