Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Det er Odd Berg Gruppens forståelse at det følgende er i tråd med redegjørelsesplikten i Åpenhetsloven.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Odd Berg Gruppen har sitt hovedkontor i Tromsø, der også våre kjernevirksomheter er lokalisert.

Konsernet er organisert i tre forretningsområder; industri, eiendom og finansielle investeringer.

Innenfor området industri produserer og markedsfører vi ferdigbetong til det regionale markedet og fiskefôr til marin yngel som markedsføres både i Norge og utlandet. I tillegg leverer Toslab AS laboratorietjenester til næringsmiddelindustrien og øvrige aktører som etterspør mikrobiologiske og kjemiske analyser.

Våre eiendommer er i hovedsak lokalisert i Tromsø og omfatter industri/kaianlegg, lager, kontor og handelseiendommer.

Odd Berg AS er morselskapet i konsernet med følgende datter- og tilknyttede selskaper:

 • Berg Betong AS (ferdigbetong)
 • Tromsø Fiskeindustri AS (fiskefôr/eiendom)
 • Toslab AS (laboratorium)
 • Veita AS (eiendom og Spiseriet konditori)
 • Tromsø Kulkran AS (eiendom)
 • AS Tromsø Bunkerdepot (eiendom)
 • Roald Amundsensplass 1 AS (eiendom)
 • AS Arctic Hunting (eiendom)
 • Bergship AS (finansielle investeringer)

Styret i Odd Berg AS består av styrets leder og 3 styremedlemmer. I styret møter også selskapets ledergruppe bestående av daglig leder i Odd Berg AS og lederne for henholdsvis Toslab AS, Berg Betong AS og Tromsø Fiskeindustri AS.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Odd Berg Gruppen har implementert vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med ‘aktsomhetshjulet’ for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som påpekt i Åpenhetsloven. Dette innebærer:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
 • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede
 • Vi har etablert rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med Åpenhetsloven
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlig risiko for ansatte og andre berørte av vår virksomhet
 • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av våre leverandører gjennomgås årlig

Det er viktig at Odd Berg Gruppen kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at Odd Berg Gruppen gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.

Ulike deler av konsernet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Odd Berg AS har et hovedansvar for leverandørene våre, men også våre datterselskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger i forbindelse med gjennomgang av leverandører og ulike forretningsforbindelser.

Funn og tiltak

Igjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt eventuelle negative konsekvenser og vesentlig risiko. Ut fra dette har vi satt tiltak for å beregne risiko.

Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere. Odd Berg Gruppen har valgt et verktøy for hvordan Odd Berg AS og datterselskaper skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger.  Basert på en risikobasert gjennomgang av leverandørene våre, ble et utvalg av leverandører til Odd Berg Gruppen gjenstand for en mer detaljert risikovurdering.

Leverandørene ble vurdert som lav, middels eller høy risiko etter hvilke bransje de tilhører, vår kunnskap om leverandørene basert på innkjøp av varer og tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjede.

Tabellen nedenfor viser hvilke tiltak som ble iverksatt basert på risikokategori pr leverandør:

Risikokategori Planlagte tiltak
Lav Ingen handling
Middels Innhenting av egenerklæringsskjema
Høy Innhenting av egenerklæringsskjema, samt ytterligere undersøkelser av leverandørene (spørsmål og dokumentasjon)

 

Basert på hvilke svar /tilbakemeldinger Odd Berg AS og datterselskaper får fra opplysningene som etterspørres, vil det bli vurdert videre oppfølgingstiltak. Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.

For morsselskapet Odd Berg AS og konsernets eiendomsselskap (Inklusiv Spiseriet konditori, Veita AS) er aktsomhetsvurderingen utført av administrasjonen i Odd Berg AS. Samtlige leverandører er kategorisert i risikokategori lav. Planlagt tiltak er periodisk aktsomhetsvurdering av eksisterende og nye leverandører.

Tromsø Fiskeindustri AS (industri): Selskapet er en liten bedrift som i hovedsak benytter norske leverandører av varer og tjenester. Disse vurderes til å ha meget lav risiko og liten sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I leverandørkjeden er det identifisert to leverandører med forhøyet risiko. Leverandørene produserer henholdsvis gelatin i Italia og soyalecithin, basert på råstoff fra India. Begge har sin virksomhet i EU og er dermed underlagt EU sine regler. Begge virksomheten er fulgt opp gjennom innhenting av egenerklæring på etterlevelse av Åpenhetsloven. I videre oppfølging er disse virksomhetene prioritert.

Berg Betong AS (industri): Selskapet har både lokale leverandører og nasjonale leverandører med internasjonal verdikjede. I hovedsak er leverandørene klassifisert til lav risiko. For større leverandører er det sendt ut skjema for egenerklæringer. Avhengig av svar på egenerklæringene vil videre oppfølging og tiltak bli vurdert.

Toslab AS (industri): Selskapet har både lokale, nasjonale og internasjonale leverandører. Gjennom utført aktsomhetsvurdering er lokale og nasjonale leverandører klassifisert til risiko lav. Toslab AS har noen internasjonale leverandører (for eksempel leverandør av laboratorieutstyr) som er klassifisert som middels risiko. For disse er det sendt ut egenerklæringsskjema som vil bli evaluert med hensyn på risiko og tiltak.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden:

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger om at leverandørene følger retningslinjene basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.

Hvis det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standard for anstendig arbeidsforhold hos leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til suspendering/terminering av kontrakt.

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til firmapost@oddberg.no og merk med “Åpenhetsloven”.
Basert på hvilke svar /tilbakemeldinger Odd Berg AS og datterselskaper får fra opplysningene som etterspørres, vil det bli vurdert videre oppfølgingstiltak. Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.

For morsselskapet Odd Berg AS og konsernets eiendomsselskap (Inklusiv Spiseriet konditori, Veita AS) er aktsomhetsvurderingen utført av administrasjonen i Odd Berg AS. Samtlige leverandører er kategorisert i risikokategori lav. Planlagt tiltak er periodisk aktsomhetsvurdering av eksisterende og nye leverandører.

Tromsø Fiskeindustri AS (industri): Selskapet er en liten bedrift som i hovedsak benytter norske leverandører av varer og tjenester. Disse vurderes til å ha meget lav risiko og liten sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I leverandørkjeden er det identifisert to leverandører med forhøyet risiko. Leverandørene produserer henholdsvis gelatin i Italia og soyalecithin, basert på råstoff fra India. Begge har sin virksomhet i EU og er dermed underlagt EU sine regler. Begge virksomheten er fulgt opp gjennom innhenting av egenerklæring på etterlevelse av Åpenhetsloven. I videre oppfølging er disse virksomhetene prioritert.

Berg Betong AS (industri): Selskapet har både lokale leverandører og nasjonale leverandører med internasjonal verdikjede. I hovedsak er leverandørene klassifisert til lav risiko. For større leverandører er det sendt ut skjema for egenerklæringer. Avhengig av svar på egenerklæringene vil videre oppfølging og tiltak bli vurdert.

Toslab AS (industri): Selskapet har både lokale, nasjonale og internasjonale leverandører. Gjennom utført aktsomhetsvurdering er lokale og nasjonale leverandører klassifisert til risiko lav. Toslab AS har noen internasjonale leverandører (for eksempel leverandør av laboratorieutstyr) som er klassifisert som middels risiko. For disse er det sendt ut egenerklæringsskjema som vil bli evaluert med hensyn på risiko og tiltak.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden:

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger om at leverandørene følger retningslinjene basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.

Hvis det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standard for anstendig arbeidsforhold hos leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til suspendering/terminering av kontrakt.

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til firmapost@oddberg.no og merk med “Åpenhetsloven”.